Degé Kangyur volume 28, F.35.b

དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པར་སྣང་བ་དེ་ལྟར་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་གནས་པར་མྱི་སྣང་ངོ་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པར་མྱི་སྣང་ངོ་ཞེས། དེ་དེ་ལྟར་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དེ་དག་ལ་མི་སྙན་པར་རྗོད་ཅིང་སྨོད་ན། དེ་ལ་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གི་གནས་ནི་སྟོངས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་དང་། བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས། ཅི་ནས་ཀྱང་དེའི་ཚིག་གཟུང་དུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བྱིན་གྱིས་རློབ་སྟེ། དེའི་ཚིག་གཟུང་དུ་རུང་བས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དག་ཀྱང་མཉན་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་པར་བྱ་བར་སེམས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་དག་གིས་ཐོས་སམ། མཐོང་ན། འཐུན་པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཐོས་སམ། མཐོང་ནས་འཐུན་པར་སྤྱོད་ཅིང་དེ་བཞིན་དུ་སློབ་སྟེ། དེ་དག་དེ་བཞིན་དུ་སློབ་ཅིང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ནན་ཏན་བྱེད་པའི་ཚེ། ཉོན་མོངས་པ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་དག་བསམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་གང་དང་གང་བརྩམས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་འདོད་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདུད་ཀྱི་གནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས། དགའ་བོ་དོན་གྱི་དབང་དེ་མཐོང་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་དགའ་བ་དང་། སྤྲོ་བ་དང་། ཚིམ་པ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགའ་བོ་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ། གང་ཟག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དང་། རྩོད་ཅིང་ང་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་གྱི། ཁྱོད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་རིང་དུ་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-8229#UT22084-026-001-8229