Degé Kangyur volume 101, F.126.b

ངའི་མིག་གཉིས་མཆི་མས་གང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཆི་མ་བྱུང་ངོ་། །​དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ནུབ་པར་འགྱུར་གྱིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྲིས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་ན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྲིས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་སྙེད་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་དང་། སྤྱན་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ནམ། མཆོད་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འཇོག་པར་བྱེད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​འཁོར་ལོའི་ཕྲེང་བ་དང་། དྲིལ་བུ་གཡེར་ཀའི་དྲ་བར་སྦྲེལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་དང་ཆར་ཁབ་ཀྱི་གཟུགས་དང་དྲིལ་བུར་བཅས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མཐུ་དང་། བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་། བདེན་པ་དང་། དམ་ཚིག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་གང་དག་མཆོད་རྟེན་དེ་ལ་ཕུ་དུད་དང་། བསྟི་སྟང་བྱེད་པ་དེ་དག་ངེས་པར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh883.html?part=UT22084-088-001-258#UT22084-088-001-258