Degé Kangyur volume 101, F.126.a

ཕྱོགས་རེ་རེའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་རི་རབ་ཆེན་པོ་ཙམ་གྱི་ཕུང་པོའི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས། གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ། མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ་ཕྱག་དར་དང་། གྱོ་མོའི་ཕུང་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། འདི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་སྟོན་པས་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་སུས་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོར་བགྱིས་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་དུ་གདའ་བར་བགྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་འདི་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོ་མ་ཡིན་གྱི། འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་བྱས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །​ལག་ན་རྡོ་རྗེ་འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟོན་པས་ནུབ་པར་གྱུར་གྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོའི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ནི་འཇིག་པའམ། འགྱེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་འགྱེས་པར་འགྱུར། འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང་ནུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གཞན་ཡང་ཕྱི་མའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་སྡིག་པ་ཀུན་དུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྡིག་པ་ཅན་དང་། དམྱལ་བ་ལ་གཞོལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེར་འབྱུང་བར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་མ་ཡིན། ཆོས་མ་ཡིན། དགེ་འདུན་ཚོལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་དགེ་བའི་རྩ་བདག་ཀྱང་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་དེ། རྒྱུ་དེ་དང་རྐྱེན་དེས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་བོ། །​ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དེའི་ཕྱིར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh883.html?part=UT22084-088-001-256#UT22084-088-001-256