Degé Kangyur volume 101, F.75.b

ཨ་ན་བ་ཤེ་ཥ་བཱར་ངྒ་ཧེ། བི་པྲ་མུཀྟ། ཨ་སཾ་ཡོ་ག། བི་པྲ་ཡོ་ག། སྠི་ཏེ་དྷརྨ་ཏེ། ག་གན་ས་མ་པྲ་ཀྲྀ་ཏི་པ་རི་ཤུདྡྷ། ནིརྨ་ལེ། ཨ་ས་མནྟ། ཏྲྱ་དྷྭ་ཨ་ནུ་ག་ཏ། སུ་པྲཱ་བྟེ་པཱུརྦཱནྟ། ཨ་པ་རནྟ། མ་དྷྱ་ཏྲྱ་དྷཱ་ས་མནྟ་ཨ་ནུ་པྲཱ་པྟེ། ཨ་ན་པ་ཤེ་ཥ། པ་རི་ཛྙཱ་པྲ་ཧ་ན། བྷ་བ་ན། ས་ཀྴད་ཀྲི་ཡ་པ་ར་མ་བར་དྒ་ཏེ། ཡ་ཐཱ་བཱ་དི་ཏ་ཐཱ་ཀཱ་རི། སརྦ་ཨཱ་ཀཱ་ར་སཾ་པནྣེ། སརྦ་ཨཱ་ཀཱ་ར་མ་ཧཱ་མཻ་ཏྲི། མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎཱ། སརྦ་ཨཱ་ཀཱ་ར་ས་མ་ས་གྲ་ཧ་ཨ་ནུ་པྲཱ་པྟེ། ལྷའི་བུ་དག་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་འཁོར་བཞི་པོ་ལས་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ལུས་ལ་ཐོགས་སམ། ལེགས་པར་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་པ་དེས་དམན་པའི་སེམས་སུ་མི་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་དག་གི་སྤྱི་གཙུག་གི་སྟེང་གི་མཚམས་སུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ཐོས་པར་འགྱུར། ཁ་ཅིག་ནི་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར། ཁ་ཅིག་ནི་གཟུངས་མི་བརྗེད་པར་འགྱུར། སློབ་པ་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་ལམ་གྱི་རྒྱུན་མི་འཆད་ཅིང་ཆོས་སྟོན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འགྱུར། ཀུན་དུ་འཛིན་པ་མི་བརྗེད་པར་ཡང་འགྱུར། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར། དེ་དག་དང་ལྡན་ན་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ལ་ངའི་བསྟན་པའི་དགོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་ལ་ཡང་ངེས་པར་བསྟན་པར་བྱ་ཞིང་བསྒྲག་པར་བྱའོ། །​ཡལ་བར་མི་འདོར། ཕྱི་བཤོལ་མི་བྱ། བརྗེད་པར་མི་བྱའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བགྱི་བའི་གཟུངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh855.html?part=UT22084-088-009-50#UT22084-088-009-50