Degé Kangyur volume 101, F.12.a

རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་སྐྱེ་བར་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལ་སྐྱེ་བར་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པ་བཅུས་གསུང་རབ་འཕགས་པར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་ལས་ཕྱིར་མི་ཟློགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ངེས་པར་སེམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། ཞིང་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། ལས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། འཁོར་བ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་སྟེ། ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་གིས་གསུང་རབ་འཕགས་པར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་སྐྱེ་བར་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་སྐྱེ་བར་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​མ་བྱོན་པའི་སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2601#UT22084-057-004-2601