Degé Kangyur volume 101, F.8.b

དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཁྱོད་ནི་རྒན་རབས་ཐུ་བོ་མཆོག་ཡིན་གྱིས་བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་སྐད་མ་ཟེར་ཅིག །​གནས་བརྟན་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་རྒས་པའི་དངོས་པོས་ནི་ཅི་ཡང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར། མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་དཔེ་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་རྡོ་རྗེ་ངན་ངོན་གྱིས་ཀྱང་རི་བྲག་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་འཇིག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ན་ཤེས་རབ་འདུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁོ་བོ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་རྣམས་ལ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱོད་ལ་དཔེ་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བ་ལང་གླང་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་མི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་ལྕགས་ཀྱུ་ཆུང་ངུས་དུལ་བར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ནི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ། ཁོ་བོ་ནི་ཉམ་ཆུང་བ་སྟེ། གླང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ཁོ་བོ་འགྱེད་ག་ལ་ནུས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནས་བརྟན་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་དམུས་ལོང་གིས་ཤུལ་དུ་མཆི་བའམ། གྲོང་ཁྱེར་མཐོང་བར་ཡང་རྔོ་མི་ཐོགས་ན་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་དུ་མཆི་བའི་རྔོ་ལྟ་ག་ལ་ཐོགས་ཏེ། དེ་ནི་གནས་མ་མཆིས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གླང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་འདི་དག་གི་མདུན་ན་བདག་ནི་དམུས་ལོང་དང་མཚུངས་པར་མཐོང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག་ནི་དེ་ཙམ་དུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལགས་སོ། །​བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་ཏེ། ད་ཅི་བགྱིར་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་སྐད་མ་ཟེར་ཅིག །ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་རེག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2588#UT22084-057-004-2588