Degé Kangyur volume 43, F.265.a

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གསེར་མཆོག་འོད་དཔལ་གྱི་ནི་མཚན་འཛིན་པ། །​དེ་ལ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་མདོག་སྟོབས་དབང་པོ། །​ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་མ་ཡིན། །​དེ་ལ་བློ་ཐོགས་མེད་པ་མཐའ་ཡས་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ནུབ་བྱང་མཚམས་ན་སྡིག་པ་དང་བྲལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་མང་དཔལ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ཡོད་དོ། །​བསྐལ་པ་དེ་ནི་ཁྱིམ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་མང་དཔལ་སྣང་དེའི་མཚན་འཛིན་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དད་པ་ཅན་དེ་ནི་ཚེ་རྗེས་མ་ཐག་ཏུ་སྤོབས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚེགས་ཆུང་ངུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་ཆོས་སྟོན་པ་ཡང་ཐོས་པར་འགྱུར། འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་མཚན་མཆོག་འདི་འཛིན་པ། །​ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དེ། །​དེ་ནི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྡན་ཆོས་ཤེས་འགྱུར། །​སྐྱེ་གཅིག་ཐོགས་པས་བྱང་ཆུབ་རྫོགས་འཚང་རྒྱ། །​ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་མྱ་ངན་ཐམས་ཅད་ལས་རྒལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ཡོད་དོ། །​བསྐལ་པ་དེ་ནི་སྤོབས་པ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh78.html?part=UT22084-043-015-117#UT22084-043-015-117