Degé Kangyur volume 43, F.264.b

།བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་རྗེས་ནས་སྐྱེས་པའི་ལུས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་མཚན་འདི་འཛིན་བྱེད་པའི། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོན་ཏན་འདི་དང་གཞན། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྟག་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་མང་པོ་མཐོང་། །​ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་མཆོག་འོད་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ཡོད་དོ། །​བསྐལ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་མཆོག་འོད་དཔལ་དེའི་མཚན་འཛིན་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དད་པ་ཅན་དེ་མཚན་ཐོས་པ་དེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་མཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རྒྱུ་གང་གིས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས། ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཆོས་སྟོན་པ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པས། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་འཁོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིད་འོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བདེ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། སེམས་ཅན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དེ་ནས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་ནས་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh78.html?part=UT22084-043-015-116#UT22084-043-015-116