Degé Kangyur volume 40, F.205.a

མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་འགྲོ་འོང་མེད་པ་དག །​རྟག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྨོངས་མེད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ལ་བདག་མེད་མ་རྟོགས་ནས། །​མིག་ཟད་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རྟག་རྨོངས་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ལ་བདག་མེད་རབ་རྟོགས་ནས། །​མིག་ཟད་ངོ་བོ་རྟག་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ལ་བདག་མེད་མ་རྟོགས་ནས། །​བཟོད་པའི་གནས་ལ་རྟག་ཏུ་རྨོངས་གྱུར་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ལ་བདག་མེད་རབ་རྟོགས་ནས། །​བཟོད་པའི་གནས་ནི་རྟག་ཏུ་རྟོགས་གྱུར་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ། །​དེ་ནི་མི་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒྲུབ་མི་ནུས། །​མི་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་མངོན་པར་མི་སྒྲུབ་པས། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་རབ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་མི་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །​མི་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒྲུབ་མི་ནུས། །​ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་མངོན་པར་མི་བསྒྲུབ་པས། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་རབ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །​ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་མི་ནུས། །​ཟག་མེད་ཤེས་རབ་མངོན་པར་མི་སྒྲུབ་པས། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་ངོ་བོ་རབ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །​ཟག་མེད་ཤེས་རབ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1724#UT22084-040-006-1724