Degé Kangyur volume 40, F.204.b

མེད་པ་དག །​རྟག་ཏུ་རྟོགས་ཤིང་རྨོངས་པ་མེད་གྱུར་པ། །​དེ་ནི་བདུད་ཀྱིས་བཅིངས་ལས་གྲོལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མི་གནས་འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། །​རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་པ། །​དེ་ནི་གཏི་མུག་བདུད་ཀྱིས་བཅིངས་པས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མི་གནས་འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་དག །​རྟག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྨོངས་མེད་པ། །​དེ་ནི་བདུད་ཀྱིས་བཅིངས་ལས་གྲོལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​རྣ་བ་སྣ་དང་ལྕེ་ལུས་ཡིད་དག་དང་། །​གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་རྣམས་དང་། །​ས་ཆུ་མེ་རླུང་ངོ་བོ་ཉིད་དག་དང་། །​དངོས་པོ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་དང་། །​ཁམས་དང་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་སྒྲ་མི་བདེན་དང་། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་སྲེད། །​འཆབ་རྒྱགས་སེར་སྣ་ཕྲག་དོག་གཡོ་སྒྱུ་དང་། །​ཁྲོ་སོགས་པར་ཡང་དེ་བཞིན་རིག་པར་གྱིས། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་མཐའ་ནི་དེ་དག་ལ། །​རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་ཟད་མཐའ་ནི་དེ་དག་ལ། །​རྟག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྨོངས་མེད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་འཇིག་པ་དེ་དག་ལ། །​རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་འཇིག་པ་དེ་དག་ལ། །​རྟག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྨོངས་མེད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་རབ་དབེན་དེ་དག་ལ། །​རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་མི་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་རབ་དབེན་དེ་དག་ལ། །​རྟག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྨོངས་མེད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་དང་བྲལ་བས་ན། །​དེས་ནི་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་མིག་གི་འགྲོ་འོང་མེད་པ་ལ། །​རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ། །​དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པར་ལྷུང་བས་ན། །​དེས་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1723#UT22084-040-006-1723