Degé Kangyur volume 40, F.227.a

ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​འདོད་ཆགས་འཇུག་པ་སྟོང་དབེན་གང་རྟོགས་པ། །​ཡང་དག་ཉིད་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་སྟོང་དབེན་གང་རྟོགས་པ། །​ཡང་དག་ཉིད་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​འདོད་ཆགས་སྐྱེ་མེད་སྟོང་དབེན་གང་རྟོགས་པ། །​ཡང་དག་ཉིད་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​འདོད་ཆགས་རབ་འགོག་སྟོང་དབེན་གང་རྟོགས་པ། །​ཡང་དག་ཉིད་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཁོང་ཁྲོ་འཆབ་སེར་སྣ། །​གཡོ་སྒྱུ་ཁེངས་དང་ང་རྒྱལ་མྱ་ངན་དང་། །​སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལམ་སེམས་ཅན། །​ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་བུད་མེད་དག་དང་ནི། །​སྐྱེས་པ་གསོ་བ་དག་དང་དབང་པོ་དྲུག །​ཡུལ་དྲུག་འབྱུང་ཆེན་བཞི་ཡི་དངོས་པོ་དང་། །​འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ཁམས་དག་དང་། །​འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་སྒྲ་མིང་སོགས་ཀྱང་དེ་བཞིན། །​ཆོས་རྗེ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་བསྟན་པས་ན། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །​ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཀྱང་ཐོས་གྱུར་ནས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་ལ་གནས་པར་མོས། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་སྦྱིན་སྟོབས་དག་ལ་རབ་མོས་པས། །​སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་རབ་མོས་པས། །​ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བརྙེས། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་བཟོད་པ་དག་ལ་རབ་མོས་པས། །​བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཞུགས་པའི་ཚེ། །​མཁའ་ལས་སྒྲ་ནི་འདི་སྐད་གྲགས་པར་གྱུར། །​བཅོམ་ལྡན་བརྩོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1768#UT22084-040-006-1768