Degé Kangyur volume 40, F.188.b

མ་བྱུང་ཤེས་པས་ན། །​བདེན་པ་མ་ཡིན་བདེན་སྣང་བས། །​ཀླུ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་ཀླུའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། །​སེམས་ནི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལས། །​འཇིགས་པའི་གཟུགས་ནི་མངོན་གྲུབ་པ། །​ལུས་ཀྱི་བོང་ཚོད་ཆེ་བ་ཡང་། །​སེམས་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་དུ་བསྐྱེད། །​སེམས་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །​ཚོགས་པ་དག་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ། །​ཡོད་པ་མིན་པའི་ལས་རྣམས་ལས། །​མི་སྡུག་རྣམ་པ་བསམ་ཡས་ལྟོས། །​མི་སྡུག་རྣམ་པ་བསམ་ཡས་པ། །​ཤིན་ཏུ་སྟོང་པར་ཤེས་པས་ན། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་བརྗོད་པ་ནི། །​གནོད་སྦྱིན་གཟུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡིན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དྲི་ཟའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། །​ཆོས་དེ་ཤིན་དུ་འགྲོ་མེད་ཀྱང་། །​འགྲོ་བའི་སྒྲར་ནི་བརྗོད་པས་ན། །​འགྲོ་བས་འགྲོ་བ་མེད་ཤེས་པས། །​དྲི་ཟས་ཏིང་འཛིན་བསྟན་པ་ཡིན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་དྲི་ཟའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། །​ཨ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་ལྷ་མིན་ཏེ། །​སྐྱེ་བ་མེད་ལས་ཡང་དག་བྱུང་། །​འགག་མེད་འབྱུང་བ་ཡོད་མིན་པས། །​ལྷ་མ་ཡིན་གྱིས་ཏིང་འཛིན་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། །​འཛིན་པ་མེད་ལ་འཛིན་བྱས་ནས། །​བརྗོད་པས་མིང་དུ་བཏགས་པས་ན། །​མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཡོད་མིན་པས། །​ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་ཏིང་འཛིན་བསྟན། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མི་འམ་ཅིའི་གཟུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། བྱས་མིན་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱིས། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh54.html?part=UT22084-040-005-376#UT22084-040-005-376