Degé Kangyur volume 88, F.73.b

ཆོས་མཉན་པའི་དུས་ནི་འདི་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་མཉན་པའི་དུས་ནི་འདི་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྟན་དུ་གསོལ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འགྱོད་པ་བསལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨན་པ་དང་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བགྱི་བའི་མདོ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བགྱིད་པ། བདུད་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བགྱིད་པ། སེམས་ཅན་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བགྱིད་པ། མུ་གེའི་གནོད་པ་ཞི་བར་བགྱིད་པ། ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བགྱིད་པ། དུས་མ་ལགས་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པ། བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གློག་སྣང་བ་ལས་ཐོས་ནས། ཐོས་པའི་མོད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་དེ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་བསྟན་པར་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱི་མའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ངའི་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་དག་ལ་མངོན་པར་མ་དད་ཅིང་ཡིད་མི་ཆེས་ལ། ཚིག་འདི་སྐད་དུ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལ་ནི་ལེགས་པར་བྱས་པ་དང་། ཉེས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཆགས་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ནས། མཆོད་པ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་འཁྲུག་པ་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཕྱིས་ཀྱང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་བཙོ་བར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh527.html?part=UT22084-051-002-240#UT22084-051-002-240