Degé Kangyur volume 88, F.84.a

དང་། བསྐལ་པ་སྟོང་གི་བར་དུ་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བ་མང་པོ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་དག་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཞིག་ཡོད་ལ། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་དེའི་ལྟོ་ན་བུ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་ཁྱེའུའམ། བུ་མོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན། བུད་མེད་དེའི་བུ་དེ་གང་གི་ཚེ་ཟླ་བ་གཅིག་ལོན་ནམ། ཟླ་བ་གཉིས་ལོན་ནམ། ཟླ་བ་གསུམ་ལོན་ནམ། ཟླ་བ་ལྔ་ལོན་ནམ། ཟླ་བ་ཚང་བའི་བར་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་དུ་བུད་མེད་དེའི་ལུས་ནོན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚིགས་ཀྱང་འབྱེ་བར་འགྱུར། ལྟོ་ཡང་ཆུང་བར་འགྱུར། སྐད་ཀྱི་གཅོམ་ཡང་ཆུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚོར་བ་དེ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་གཟིར་བའི་ལུས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་མྱོང་བཞིན་དུ་ལུས་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། བུ་བཙའ་བའི་དུས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ངོ་། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གང་གི་ཚེ་བདག་གི་བུ་བཙའ་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། བདག་བདེ་བར་བཙས་པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ཚངས་པར་སྤྱད་པར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཕྱིས་ཡང་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ཕྱིས་མི་དྲན་ཏེ། བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་སེམས་ཅན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་དད་པར་མི་བྱེད། མཆོད་པར་མི་བྱེད། འཛིན་པར་མི་བྱེད། ཀློག་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཀྱང་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་མྱོས་ནས། ཚོར་བ་དེ་དག་བཟོད་པར་གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་གིས་ཁྱིམ་དང་། བུ་སྨད་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །​ཆུང་མ་དང་། བུ་དང་། བུ་མོ་ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​གང་གི་ཚེ་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་ནི་འགྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་གི་ཚེ་ཕྱིར་ཐར་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཆགས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བརྗེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱིན་པ་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་སྲུང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་མི་ཆང་གིས་ར་རོ་ཞིང་མྱོས་ཏེ། ཚབས་ཆེར་ར་རོ་ཞིང་མྱོས་ལ་གཏུ་ལུམ་པར་གྱུར་ན།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh527.html?part=UT22084-051-002-284#UT22084-051-002-284