Degé Kangyur volume 40, F.143.b

ཐོགས་པ་མེད། །​གནས་མེད། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན། ནང་ན་ཡང་མེད། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མེད། གཉི་ག་མེད་པར་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་ན་ཅི་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་སྙམ་འམ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཅི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོད་སྙམ་འམ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དེ་ལས་བསམས་ནས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་ལ་རྣམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དོ། །​ཞེས་བསྟན་ཏོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཡང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསླད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་འབྱུང་ངོ་། ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་ལ་གནས་ཏེ། རྟག་ཏུ་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་གནས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་འབྱུང་སྟེ། དམིགས་པ་ཟད་ན་ཟད་པར་འགྱུར་ལ་བྱུང་ནས་ཞིག་ཅིང་ཞུ་སྟེ་གནས་པ་མེད་དོ། །​སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་གང་གིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་དང་། ལམ་སྒོམ་པར་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད། འཇིག་པ་ཡང་མེད། གནས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​གང་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འཇིག་པ་མེད་པ་དང་། གནས་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་བཅིངས་བ་ཡང་མེད། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ལ་ནི་ཐོབ་པ་ཡང་མེད། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་མེད་དེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དེ་ལས་བསམས་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད། རྣམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལ་ནི་སུ་ལ་ཡང་ཐོབ་པ་མེད། མངོན་པར་རྟོགས་པ་མེད། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་དེས་བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་དགེ་སློང་དེ་དག་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-325#UT22084-040-003-325