Degé Kangyur volume 40, F.143.a

འོ་བུ་ཅག་གི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་དོན་ཅི་ཡོད། གལ་ཏེ་འདི་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཅི་ཡང་མེད་ན་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དོན་ཅི་ཡོད་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་འཁོར་དེ་ནས་དོང་ངོ་། །​དེ་ནས་སྤྲུལ་བའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་ཁྱེད་ཅག་མ་མོས་ནས་དོང་བར་ཟད་དམ། འོན་ཏེ་སྤངས་ཤིང་མི་སྙན་པར་བརྗོད་ནས་དོང་། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མ་མོས་ནས་དོང་བར་ཟད་ཀྱི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྤངས་པ་ཡང་མེད་ལ་མི་སྙན་པར་བརྗོད་པ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ནས་སྤྲུལ་བའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་ཀྱང་སྨྲས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་རྩོད་པ་མེད་པ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས་མི་སྙན་པར་བརྗོད་པར་མི་བྱ། བརྩད་པར་མི་བྱའི་རེ་ཤིག་ཇེ་བགྲོ་བར་བྱའོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་སེམས་འདི་སྔོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། སེར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། དམར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། །​བཙོད་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། ཤེལ་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། མི་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། གཟུགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གམ། ཞེས་རྟོགས་ཤིག་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་སེམས་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། སྣང་བ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའོ། །​དེ་ནས་སྤྲུལ་བའི་དགེ་སློང་དེས་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། སྣང་བ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སེམས་དེ་ནང་ན་གནས་སོ། །​ཞེས་བྱ་བའམ། ཕྱི་རོལ་ན་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། གཉི་གའི་བར་ན་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་དམིགས་སུ་ཡོད་སྙམ་འམ། སྨྲས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གལ་ཏེ་སེམས་ཏེ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན། བསྟན་དུ་མེད། སྣང་བ་མེད། ཐོགས་པ་མེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-324#UT22084-040-003-324