Degé Kangyur volume 40, F.108.a

ཐབས་སྤངས་ནས་འཁོར་དང་བཅས་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་སྤོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་རབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་སྤོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དེས་དགེ་སློང་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དང་། འཁོར་རྣམས་ཀྱི་མོས་པའི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་གོ་ཆའི་བཀོད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀོད་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏོ། །​དེ་དག་གིས་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཆོས་ཟབ་མོའི་ཕྱིར་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང་སྟེ། ནན་ཏན་གྱིས་ནུར་བ་མེད་པར་བསྒོམས་པ་དང་། རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བརྟེན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་གཡོས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་དགེ་སློང་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེང་ཁྱོད་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ཏེ། ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་བྱེད་ན་ལམ་འདིའི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ནན་ཏན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སློང་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་སྤོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་ད་ལྟར་གོ་ཆ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་། གོ་ཆ་བགོས་པར་བགྱིད་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་། གོ་ཆ་བགོས་ནས་བགྲོད་པར་བགྱིད་པའི་ཕྱོགས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །​གོ་ཆ་བགོས་པའི་གནས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་ཐེག་པ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཆོས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་། ཐེག་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-972#UT22084-040-002-972