Degé Kangyur volume 40, F.105.b

ལམ་ཆེན་རྗེས་སུ་གང་འབྲང་བ། །​བདེ་བའི་གནས་སུ་བགྲོད་བྱས་ནས། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བྱེད་འགྱུར། །​རབ་ཏུ་བདེ་བའི་ཆོས་འདི་དག །​ངས་ནི་ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་བཤད། །​ཁྱོད་དོན་རྗེས་སུ་འབྲང་བྱེད་ན། །​ཁྱོད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཆད་པར་འགྱུར། །​ཐེག་པ་འདི་ལ་གང་ཞོན་པ། །​ཞོན་ནས་རབ་ཏུ་བགྲོད་བྱེད་ན། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མྱུར་ཕྱིན་ནས། །​བླ་མེད་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་བྱེད། །​ཐེག་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི། །​བཞོན་བྱེད་གང་ཡིན་མྱུར་ཞོན་བྱེད། །​ལམ་དང་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཡི། །​དོན་དག་ཀྱང་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་འདི་ལ། །​ནན་ཏན་གྱིས་ནི་གང་སྒྲུབ་པ། །​སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པར་འགྱུར། །​མ་འོངས་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་འདི་རབ་ཕྱེ་ནས། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེར་ནི། །​ཕན་པ་དག་ནི་རབ་ཏུ་བྱོས། །མ་འོངས་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །​གལ་ཏེ་ཆོས་འདི་རབ་ཕྱེ་ནས། །​བླ་མེད་བསོད་ནམས་སྐྱེ་འགྱུར་བས། །​དེ་ཡི་གྲངས་ནི་གཞལ་མི་ནུས། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བགོས་པའི་གོ་ཆ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །​དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་བཞོན་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །​བཀོད་པ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ལམ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །བཀོད་པ་ཚད་མེད་པའི་ཚོགས་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​ཐབས་ཚད་མེད་པའི་ཚོགས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ལམ་འདིའི་དབང་གིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱའོ། །​གཞན་ཡང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་ཅིང་གྲངས་མེད་པའི་ཡང་ཆེས་གྲངས་མེད་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། བླ་ན་མེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བ་ཁ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-967#UT22084-040-002-967