Degé Kangyur volume 40, F.105.a

ཀྱིས་ཡང་དག་བདེན་པའི་དོན། །​ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ། །​སྒྲ་རྣམས་དང་ནི་ཚིག་གི་ནི། །​རྗེས་སུ་འཇུག་པར་མི་བྱའོ། །​སྒྲ་རྣམས་དང་ནི་ཚིག་དག་གི །​རྗེས་སུ་གལ་ཏེ་མི་འཇུག་ན། །​དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བྱེད་པས། །​འདི་ནི་དོན་ཚོལ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །​དོན་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། །​གསང་སྟེ་གསུངས་པར་རིག་པར་བྱ། །​རྣམ་རྟོག་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་པས། །​དོན་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ། །​དོན་དེ་གསལ་བར་རབ་རྟོགས་ན། །​གསང་སྟེ་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ། །​འཛིན་མེད་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། །འབྲང་དང་རྗེས་སུ་འཇུག་མི་འགྱུར། །​གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་འབྲང་བྱེད་ན། །​མངོན་ཤེས་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད། །​གལ་ཏེ་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་ན། །​ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་འཇུག་མི་འགྱུར། །​ཡང་དག་དྲན་པ་དེ་དབང་གིས། །​རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྤོང་བར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་དང་ནི་འཁོར་བ་དང་། །​གཉི་ག་ཡང་ནི་མཚུངས་མི་ལྡན། །​དེ་ལ་བསམ་པར་མི་བྱེད་པས། །​བསམ་མེད་ཡང་དག་དྲན་པ་ཡིན། །​བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར། །​རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​འདི་དང་ཐ་དད་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །​བླ་མེད་ཆོས་ནི་སྤོང་བར་འགྱུར། །​ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དེ་དག་ལ་ནི། །​ཇི་སྐད་བསྟན་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །​གལ་ཏེ་ཚིག་གི་རྗེས་འབྲང་ན། །​དེ་ནི་སྒྲ་ཡི་རྗེས་འབྲང་བས། །​དེ་ལས་ཡང་དག་མི་འདའ་ཞིང་། །​འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །​སྒྲ་དང་ཚིག་འབྲུ་ཡི་གེ་རྣམས། །དེ་དག་རྗེས་སུ་འཇུག་མི་བྱ། །​ཡང་དག་དོན་ནི་རྟོགས་བྱས་ཏེ། །​བགྲོད་པ་མེད་པས་རྗེས་འབྲང་བྱ། །​ཡང་དག་དོན་ལ་སྒྲ་ཡང་མེད། །​ཚིག་འབྲུ་ཡི་གེ་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཚིག་ལས་ཡང་དག་འདས་པའི་ཕྱིར། །​ཡང་དག་དོན་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན། །​དོན་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བྱེད་ཀྱང་། །​རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཅི་ཡང་མེད། །​འབྲང་བར་བྱ་བ་ཞི་བའི་ཕྱིར། །​ཡང་དག་དོན་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན། །​ཡང་དག་དོན་ནི་དེ་དག་ལ། །​འབྲང་བ་མེད་པ་འབྲང་མེད་པས། །​དེ་ནི་ཕྱིར་ལྡོག་མི་འགྱུར་ཞིང་། །​གོ་ཆ་སྤོང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཐེག་ཆེན་དང་། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-966#UT22084-040-002-966