Degé Kangyur volume 40, F.101.a

མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟར་ཆོས་འདི་ལ་ཡོངས་སུ་དད་པ་བསྐྱེད་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བགོས་པ་ན། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ནི་སེམས་ཅན་དབུལ་ཕོངས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒུད་པ་དང་། ཐོས་པས་རྒུད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒུད་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བས་རྒུད་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བས་རྒུད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཆེན་པོ་འདིས་ཕོངས་པ་མེད་པར་བྱའོ། །​ཆོས་ཆེན་པོ་འདིས་ཕོངས་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནོར་དང་། ཐོས་པའི་ནོར་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ནོར་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ནོར་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པར་བྱའོ། །​འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་མེ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱའོ། །​ནད་ཐམས་ཅད་ལས་སོས་པར་བྱའོ། །​བླ་ན་མེད་པའི་སྨན་གྱ་ནོམ་པ་གཏང་བར་བྱའོ། །​སྨན་འདིའི་དབང་གིས་ནད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསལ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱའོ། །​ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་གཏན་དུ་སྤངས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་བླ་ན་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྷག་མ་ཅི་ཡང་ལུས་པ་མེད་པ་དང་། འདུས་བྱས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་མེད་པ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་ནི་མཆོག་ཏུ་བདེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་ལུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་གཏན་དུ་ཞི་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་ནས་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ནས་འདི་སྙམ་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ནི་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-958#UT22084-040-002-958