Degé Kangyur volume 40, F.101.b

བཅིབས་ནས་ངེས་པར་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་འདི་ལ་བཅིབས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལ་བཅིབས་ནས་ངེས་པར་བྱུང་བར་གྱུར་ཀྱང་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་ཡང་མེད་ལ། བཅིབས་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་བྱུང་བར་གྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཐེག་པ་འདི་ལ་ཞོན་ནས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ལེགས་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཐེག་པ་འདི་ལམ་གང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་འདུས་པ་མ་ཡིན་པས་འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཐེག་པ་འདི་དང་། ལམ་འདིས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་འདུས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་འདི་དང་། ཐེག་པ་འདི་དང་ལམ་འདིས་དེ་ལྟར་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​གཞན་ཡང་གོ་ཆ་འདི་དང་། ཐེག་པ་འདི་དང་ལམ་འདིས་གཞོལ་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་འདི་སྙམ་དུ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་དག་བདག་དང་ཉེ་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་ཐག་རིང་བ་ཞིག་ཅེས་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་མི་བྱེད་དོ། །སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་བདག་དང་ཉེ་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་ཐག་རིང་བ་ཞིག་ཅེས་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་མི་བྱེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་བ་དང་འགག་པར་འགྱུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-959#UT22084-040-002-959