Degé Kangyur volume 40, F.90.b

ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་ལམ་འདི་ནི། །​ཡང་དག་ཡིན་པས་འཇིགས་པ་མེད། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གང་ཞུགས་པ། །​མཐར་ནི་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །​མཆོག་ཏུ་རྣམ་དག་ལམ་འདི་ནི། །​ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འདྲ་བས་ན། །​ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཐོགས་པ་མེད། །​རྟག་ཏུ་མྱ་ངན་འདས་ལ་གཞོལ། །​གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་ཕྱིན་ན། །​ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བས། །​མྱ་ངན་འདས་པ་ཆེན་པོ་འདི། །​བླ་མེད་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་ཡིན། །​མྱ་ངན་འདས་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། །​སྟོང་དབེན་ཚད་ནི་གཞལ་དུ་མེད། །​དེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་ཆེན་ཡིན། །​གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །​མྱ་ངན་འདས་པ་ཆེན་པོ་འདིར། །​དུག་གསུམ་ཉོན་མོངས་རབ་ཏུ་ཞི། །​གལ་ཏེ་དེར་ནི་ཕྱིན་གྱུར་ན། །​ལྡོག་པ་མེད་ཅིང་སྐྱེ་ལེན་མེད། །​མྱ་ངན་འདས་ཆེན་སྟོང་དབེན་འདི། །​དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟ་བཞིན། །​སྟོང་དབེན་རྒྱ་ནི་ཆེ་བའི་ཕྱིར། །​དེ་ན་ཐོགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །​མྱ་ངན་འདས་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། །​སྡུག་བསྔལ་མྱ་ངན་གནས་སྤངས་ཤིང་། །​སྤྱོད་ཡུལ་གནས་ནི་དཔག་མེད་པས། །​མྱ་ངན་འདས་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །​མྱ་ངན་འདས་ལ་གྲངས་མེད་པས། །​གྲངས་ཀྱི་ཚད་ནི་དམིགས་སུ་མེད། །​རབ་ཞི་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ལ། །​མྱ་ངན་འདས་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །​མྱ་ངན་འདས་ལ་བྱ་མེད་པས། །​ལམ་ཞུགས་པ་ཡང་བླ་ན་མེད། །​ཚད་མེད་རྣམ་རྟོག་མེད་པས་ན། །​རྣམ་པར་རྟོག་པ་དམིགས་སུ་མེད། །​ངས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྱིར། །​ལམ་འདི་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གང་གནས་པ། །​དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་དང་ཉེ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གང་གནས་པ། །​འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཐོབ་འགྱུར་བས། །​འཇིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་རབ་གནས་ན། །​སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་མེད་པར་འགྱུར། །​དེས་ན་ལམ་ནི་རྣམ་དག་པས། །​འཇིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །​མཉམ་ཉིད་ཡང་དག་ལམ་མཐོང་པས། །​ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །​འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ། །​ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཆགས་མི་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་མེད་པ། །​ཡང་དག་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལམ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-937#UT22084-040-002-937