Degé Kangyur volume 40, F.90.a

མེད། །​སྒྲོ་འདོགས་མེད་པར་རབ་བསྟན་པས། །​ལམ་འདི་དེ་ཕྱིར་བླ་ན་མེད། །​བྱང་ཆུབ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་རབ་གནས་ཀྱང་། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་སྲེད་མེད་ཅིང་། །​ཁོང་ཁྲོ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མིན། །​ལམ་འདི་འདས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །​ལམ་འདི་མ་འོངས་པ་ཡང་མིན། །​དེ་ཡིས་རྣམ་རྟོག་རབ་བསལ་ནས། །​དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་མེད། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་རྣམ་རྟོག་མེད། །​དོན་དག་དང་ནི་མི་འགལ་བར། །​དེ་བཞིན་དུ་ནི་གནས་པར་བྱ། །​ལམ་མཆོག་ལ་ནི་གང་གནས་པ། །​གནས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བྱ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གང་གནས་པ། །​རྣམ་དག་རང་བཞིན་འཐོབ་པར་འགྱུར། །​ང་ཡིས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ལམ། །​འཕགས་པའི་བགྲོད་པ་ཡིན་པར་བཤད། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གང་གནས་པ། །​བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དཀའ་མི་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མགོན་མེད་པས། །དེ་བཞིན་ལམ་འདིར་གནས་པར་བྱ། །​རྣམ་དག་ལམ་འདི་ཐོབ་གྱུར་ནས། །​རེ་རེ་ནས་ནི་བགྲོད་པར་བྱ། །​ལམ་རབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྔགས་པས་ན། །​ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་བླ་ན་མེད། །​བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་དམག་རྣམས་དང་། །​བདུད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། །​མུ་སྟེགས་ཅན་ནི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས། །​བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན། །​མྱ་ངན་འདས་ལ་གང་རྟོག་པ། །​ལམ་མཆོག་འདི་ལ་གནས་མི་འགྱུར། །​བྱིས་པ་རྣམ་རྟོག་གཙེས་པས་ན། །​མྱ་ངན་འདས་ལ་ཕྱོགས་མི་འགྱུར། །​རྣམ་རྟོག་ལས་ནི་གང་འདས་པ། །​འདུ་ཤེས་རྣམ་རྟོག་མེད་པས་ན། །​ལམ་ནི་ཆེན་པོ་འདི་དག་ལ། །​དེས་ན་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་འགྱུར། །​འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་མཆོག་འདི། །​བྱིས་པ་སྐྱེ་བོ་སྤོང་བར་བྱེད། །​ཆོས་འདི་ལ་ནི་གང་ཞུགས་པ། །​ལམ་འདི་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན། །​ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ལམ་མཆོག་འདི། །​བླ་མེད་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད། །​དེ་ནི་གནོད་དང་མྱ་ངན་མེད། །​འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་བགེགས་ཀྱང་མེད། །​བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་འདི་ནི། །​གཟུགས་མེད་ཁ་དོག་མཚན་ཉིད་མེད། །​གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དག་གིས་ཀྱང་། །​བསྟན་པར་ཡང་ནི་མི་ནུས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-936#UT22084-040-002-936