Degé Kangyur volume 40, F.85.b

ནི་རབ་ཞེན་པས། །​སྐྱབས་མེད་པར་ནི་གྱུར་པ་ཡིན། །​གང་ཞིག་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་མིན་ལྡན། །​མཐའ་སྒོ་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་པ། །​མཐའ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་འཛིན་པས། །​སྣང་བ་དག་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། །​ཐམས་ཅད་མཐའ་ནི་མཐའ་མིན་པས། །​མཐའ་རྣམས་ཡང་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །​མཐའ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ནི། །​དེ་དག་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​མཐའ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་ལེན་ཅིང་། །​མཐའ་དག་ལས་ནི་གང་འདས་པ། །​མཐའ་སྒོ་དག་ལ་ཆགས་མེད་པས། །​འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བཅས་སྤོང་བར་བྱེད། །​གང་ཞིག་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དག །མི་གཅོད་སྤོང་བར་མི་བྱེད་པ། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་མ་བགོས་པས། །​ཐེག་ཆེན་ལ་ནི་མོས་མི་འགྱུར། །​མཐའ་རྣམས་དག་ནི་ལེན་བྱེད་ཅིང་། །​མཐའ་ཡི་མཚན་ཉིད་སྔོན་གྱི་མཐའ། །​ཕྱི་མའི་མཐའ་ནི་གང་རྟོགས་པ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་ཡིན། །​གང་ཞིག་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དག །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གང་སྤངས་པ། །​གོ་ཆ་དཔག་མེད་བགོས་ནས་ནི། །​བླ་མེད་ཐེག་པ་ཞོན་པ་ཡིན། །​མཐའ་སྒོ་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་པས། །​འཇིག་རྟེན་བློར་ནི་གྱུར་པས་ན། །​མཐའ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་དག་ལ་ནི། །​ཐམས་ཅད་ཡང་དག་འདས་པར་འགྱུར། །​དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ལ། །​བདེ་བར་ཡང་དག་ཞུགས་པ་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་བརྟགས་ན། །​ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་སྟོབས་དག་གིས། །​ཆོས་འགའ་ཡང་ནི་མི་དམིགས་པས། །​སྤང་ཞིང་བསལ་དུ་ཅི་ཡང་མེད། །​རྟག་ཏུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །​ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ལེགས་བསྡུས་པ། །​མཚན་ཉིད་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །​མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་རྟོགས། །​ཡང་དག་ཆོས་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་ཆེན་ཐོབ་པས་ན། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཡིས་ནི། །​མཐའ་རྣམས་དེ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད། །​མཐའ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་དག་དང་། །​མཐའ་དང་མཐའ་མིན་དེ་དག་ནི། །​མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་མཐོང་བས། །​ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཆགས་པ་མེད། །​སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་འགྱུར་ན། །​སྤྲོ་བསྐྱེད་ཚིག་ནི་འདི་སྐད་དུ། །​ཁྱེད་འདིར་ཤོག་ལ་ཐེག་འདི་ལ། །​ངེས་པར་འབྱུང་བར་གྱིས་ཤེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-927#UT22084-040-002-927