Degé Kangyur volume 40, F.85.a

རང་རྒྱལ་དག་གི་ཚོགས་དག་དང་། །​མུ་སྟེགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །​ཐེག་པ་འདི་ལ་གཞོལ་མི་ནུས། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གང་ཞིག་གིས། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཆོས་འདི་ལ། །​ཐབས་མཁས་རྣམ་པར་གང་རྩེན་པ། །​ཐེག་པ་འདི་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །མོས་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟ་བཞིན། །​ཁྱབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གཞག་ནས། །​ཡང་དག་ལམ་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །​བླ་མེད་འདི་ལ་གཞོལ་བར་བྱ། །​ཐེག་པ་འདི་ནི་མཐའ་མེད་པས། །​དབུས་ཀྱི་མཐའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །​མཐའ་ཡི་མཐའ་དང་དབུས་ཀྱི་མཐའ། །​ཐམས་ཅད་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​མཐའ་ནི་དམིགས་སུ་མེད་པས་ན། །​ཐེག་པ་ཆེ་ལ་མཐའ་ཡོད་མིན། །​མཐའ་ནི་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །​བདེ་བར་ཡང་དག་གཞོལ་བར་བྱ། །​ཐེག་མཐའ་དག་ནི་དཔག་མེད་པས། །​དཔག་མེད་གང་ཡིན་ཐེག་མཐའ་ཡིན། །​ཐེག་འདི་མཐའ་ནི་ཚད་མེད་པས། །​ཚད་མེད་གང་ཡིན་ཐེག་མཐའ་ཡིན། །​ཐེག་འདི་མཐའ་སྤངས་མེད་པས་ན། །​མཐའ་མེད་གང་ཡིན་སྤོང་མཐའ་ཡིན། །​མཐའ་ནི་གང་ཞིག་མི་རྟོག་ན། །​སྤོང་བ་ཡང་ནི་དམིགས་མི་འགྱུར། །​ཐེག་པའི་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་པས། །​དབུས་ཀྱི་མཐའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །མཐའ་མེད་མཐའ་ནི་མེད་པས་ན། །​མཐའ་ཡི་ངོ་བོ་ཅི་ཡང་མེད། །​མཐའ་དང་མཐའ་མེད་མཚན་ཉིད་ནི། །​མཐའ་མིན་མཐའ་ཡི་མཚན་ཉིད་མིན། །​མཐའ་རྣམས་དེ་དག་ལ་ཡང་ནི། །​མཐའ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཡང་མེད། །​མཐའ་མིན་ལ་ནི་མཐའ་སྒོར་བཤད། །​ཐེག་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་འདས། །དེ་ཡི་ཚད་ལས་འདས་པས་ན། །​མཚུངས་པར་ལྡན་པར་དམིགས་སུ་མེད། །​ངས་ནི་རྟག་དང་ཆད་པའི་མཐའ། །​མཐའ་རྣམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །​མཐའ་མིན་པར་ཡང་རབ་ཏུ་བསྟན། །​མཐའ་ནི་ཐམས་ཅད་མཐའ་མེད་པས། །​མཐའ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། །​རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི། །​དེ་ན་རྟོག་པ་ཅི་ཡང་མེད། །​མཐའ་རྣམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །​རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་སྤངས་པ། །​མཐའ་ཡོད་དང་ནི་མཐའ་མེད་རྣམས། །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་འགྱུར། །​གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ལྡན་པ། །​དེས་ནི་མཐའ་སྒོ་རབ་སྟོན་ཅིང་། །​མཐའ་རྣམས་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-926#UT22084-040-002-926