Degé Kangyur volume 40, F.78.a

ཤིང་གཡོ་བ་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་བར་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ཞིང་ཤེས་པར་མི་ནུས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དེ་དག་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ངོ་། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དམིགས་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཞིང་ཤེས་པར་མི་ནུས་སོ། །​གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ཁ་དོག་གི་མཚན་མ་མེད་ཅིང་བསྟན་དུ་མེད་པ་དང་། ཚིག་གི་བརྗོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ནང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཕྱི་རོལ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ནང་ཡང་མ་ཡིན་ཕྱི་རོལ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཁམས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། སྐྱེ་མཆེད་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། སའི་ཁམས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། འདོད་པའི་ཁམས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-912#UT22084-040-002-912