Degé Kangyur volume 87, F.253.a

གང་ཞིང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་ལ་སྨོད་པ་དང་། གང་དག་བཙའ་བའི་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་མྱོང་བ་དེ་དག་བདག་གི་མཐུས། བདག་གི་མིང་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་ཅིང་དེ་དག་གིས་བདག་གི་མིང་དྲན་པ་དང་། བརྗོད་པས་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག །​སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་ཐ་མ་པར་གྱུར་ཅིག །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བཏབ་བོ། །​དེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཞི་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་འཆི་བའམ། དགྲ་དང་། དགོན་པས་གཙེས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་དུ་ཕ་མ་དང་། སྲིང་མོ་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུའི་མྱ་ངན་མྱོང་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་དང་། མྱ་ངན་གྱི་ཟུག་རྔུས་ལུས་ལ་ཟུག་པ་དེ་དག་བདག་གི་མཐུས། བདག་གི་མིང་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་ཅིང་དེ་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་བདག་གི་མིང་གྲག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་དུ་བཏོན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་འཆི་བ་དང་། དགྲ་དང་། དགོན་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །​མྱ་ངན་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བཏབ་བོ། །​དེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་ན། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་མཚན་མོ་མུན་པ་མུན་ནག་ན་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ། སྡིག་པ་ཅན་གྱི་གདོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙེས་པ། འཇིགས་པས་སྨྲེ་སྔགས་སྣ་ཚོགས་འདོན་པ་དེ་དག་བདག་གི་མཐུས། བདག་གི་མིང་ཡིད་ལ་གནས་ཤིང་། བདག་གི་མིང་ཡིད་ཀྱིས་བརྗོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་མུན་པ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །​སྡིག་པ་ཅན་གྱི་གདོན་ཐམས་ཅད་བྱམས་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །​མཆོད་པ་དང་། རིམ་གྲོ་བྱ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བཏབ་བོ། །​དེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh503.html?part=UT22084-087-008-520#UT22084-087-008-520