Degé Kangyur volume 39, F.73.b

།དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་སྲེག་པར་མཛད་སྐེམས་པར་མཛད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ཉིན་མཚན་དུ་རྗོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རིམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ངེས་པར་སྲེག་པར་འགྱུར་བས། གསུང་གི་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་རྗོད་པ་དེ་ཡང་སྒྲོན་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ངེས་པར་སྲེག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​གང་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་གི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་རྒྱུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་རྗོད་པ་ཡང་མུན་པ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཡང་མུན་པ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་བསྟན་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཏེ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མེད། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀྱང་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། ཡང་དག་པ་ལ་ནི་བཤད་པ་དང་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་དག་པའམ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་གསུང་བ་སྟེ། ཡང་དག་པ་ལ་གནས་ནས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་དག་གིས་འདི་ཀུན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདེན་པ་མཐོང་བ། ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དོན་གྱི་ཚུལ་འདི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་འདི་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པས་མངོན་སུམ་དུ་གཏད་པར་བྱའི། གང་ལ་ཡང་དད་པས་འགྲོ་བར་ནི་མི་བྱའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-527#UT22084-039-002-527