The Chapter Teaching the Purification of Boundless Gateways

Kangyur volume 39, F.73.a

འོང་བར་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་པའོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དབུ་མའི་ལམ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་སྒྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་མཐའ་མེད་པ་དེ་ལ་དབུས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། མཐའ་ནི་གནས་མེད་པ་ཡིན་ཡང་། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་གནས་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཀུན་ཏུ་མི་ཤེས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གནས་མེད་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པས་ཡོངས་སུ་མ་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བློས་དབུ་མའི་ལམ་གནས་མེད་ཅིང་རྟེན་མེད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་ལ་ལ་ལྟོས། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་སྟོན་པ་དག་ལ་ཐེ་ཙོམ་མི་མངའ་བསྙེལ་བ་མི་མངའོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་པས་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་གཟིགས་པ། རྟག་ཏུ་ལེགས་པར་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་མི་མངའ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐོང་བ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་མི་གནས། རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཆོས་སྟོན་པ་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ལུས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པས་ཆུའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་སྐམས་ན་ཆུའི་ཕུང་པོ་དེ་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་བས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མི་ལྡུད་དོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེར་འབབ་པའི་ཆུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ནི་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་སྲེག་པར་མཛད་སྐེམས་པར་མཛད་དོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-526#UT22084-039-002-526