Degé Kangyur volume 37, F.323.a

བཀུར་བས་ཡོངས་སུ་མ་སྐྱོ་བར་གྱིས་ཤིག །​ནོར་བཟངས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བརྩམ་པར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱད་པར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བགྱི། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པར་བགྱི། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྒྱས་པར་བགྱི། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་དུ་གསོལ། དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། །​དགེ་བའི་བསོད་ནམས་གང་ཆེན་མཚོ། །​དེ་ལྟར་ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དྲུང་དུ་ཉེར་ཕྱིན་ཏེ། །​སྙིང་རྗེ་སྙིང་བརྩེ་རྒྱ་ཆེན་གྱི། །​ཡིད་ལྡན་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཚོལ་བ་ལེགས། །​འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་དོན་དུ། །​སྤྱོད་པ་མཚུངས་མེད་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་རབ་འདེབས་ཤིང་། །​འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་འགྱུར་བ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཚུལ་འདི་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟན་པ་རྣམས། །​འཁོར་བའི་ནང་ན་སྐྱོ་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྤྱོད་བྱེད་པ། །​དེ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། །​སྤྱོད་པ་ཐུབ་མེད་ཆགས་མེད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་འོད་ཅན་བསོད་ནམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7708#UT22084-037-007-7708