Degé Kangyur volume 38, F.278.b

མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་པ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་ཏུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏེ། འཕགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་འཕགས་པས་བདག་ལ་བཀའ་སྩལ་དུ་གསོལ། །​དེས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་བདེན་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་སྟེ། བདེན་པའི་ཚིག་གང་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེན་པའི་ཚིག་གི་བྱིན་གྱི་རླབས་དེས། བདག་གི་དགོས་པ་འདི་དང་འདི་ཞིག་གྲུབ་པར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བྱས་ན་ཡང་དེས་ཁོ་བོའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་བོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་བདེན་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་དེ་ལྟ་བུས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོས་བདེན་པའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་འདི་ཤེས་པར་ཟད་ན། ཁོ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཚིག་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པའམ། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་ནུས་རེ་སྐན། །​སོང་རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཡིད་བཟང་པོའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཁྱེའུ་དཔལ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བུ་མོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མ་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཤིག་འཁོད་ཀྱིས་དེའི་གན་དུ་སོང་ལ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཆེར་བསྐྱེད་དེ། བྲམ་ཟེ་ཞི་འཛིན་མཆོག་གི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། བྲམ་ཟེ་ཞི་འཛིན་མཆོག་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8409#UT22084-037-007-8409