Degé Kangyur volume 38, F.277.b

སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་གསེར་འཚོང་གཅེས་པ་གཏོང་བའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། གསེར་འཚོང་གཅེས་པ་གཏོང་བ་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཡང་དང་ཡང་བལྟས་ཏེ། གསེར་འཚོང་གཅེས་པ་གཏོང་བའི་དྲུང་ནས་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཁྱིམ་བདག་ཟླ་བ་བཟང་པོ་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་ཟླ་བ་བཟང་པོའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་པ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏེ། འཕགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་འཕགས་པས་བདག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ། སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོས་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ཐོབ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མྱེད་པའི་འོད་འདི་ཤེས་པར་ཟད་ན། ཁོ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པའམ། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་ནུས་རེ་སྐན། །​སོང་རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ན་གྲོང་ཁྱེར་རི་དགས་གནས་ཤེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་མྱི་ཕམ་སྡེ་ཞེས་བྱ་བ་འདུག་གིས་དེའི་གན་དུ་སོང་ལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་ཟླ་བ་བཟང་པོའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ་ལན་བརྒྱ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8407#UT22084-037-007-8407