Degé Kangyur volume 37, F.294.b

དག་ཐམས་ཅད་མཐོང་ཞིང་ཤེས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པ་དེ་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཛེ་ཏའི་ཚལ་ན་བཞུགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་མཐོང་ཡང་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དེ་ཉིད་ན་གནས་ཤིང་སྤྱོད་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་དག་མ་མཐོང་ངོ་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་མང་པོ་དེ་ལྟ་བུའི་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་ཡང་མཐོང་བར་མ་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུ་ཕྱུང་བ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་དེ་དག་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་གོས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་བཀབ་པ། དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མྱིག་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྡུལ་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་རིབ་དང་། མུན་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགྲོགས་པ་ཡོད་དེ། དེ་མྱི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཐོབ་པར་གྱུར་ན། དེ་རྡུལ་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་པའི་མིག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ལྡན་པས་མཚན་མོ་མུན་པའི་མུན་ནག་ཤིན་ཏུ་གནག་པར་གྱུར་པའི་ནང་ན་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཀུན་ནས་འདུས་པ་དང་། ཆོ་ག་དང་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་མྱིག་ཡོངས་སུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པ་མྱིའི་ཁྲོད་ན་འདུག་ཅིང་རྣམ་པར་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཚུན་འགྲོ་བ་དང་། འགྲེང་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཀྱང་མི་དེ་དག་གིས་སྐྱེས་བུ་སྤྱོད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དེ་མི་མཐོང་མྱི་ཤེས་སོ། །​སྐྱེས་བུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7651#UT22084-037-007-7651