Degé Kangyur volume 37, F.294.a

ལ་སྡུད་ཅིང་ཁྱབ་པར་བགོ་བཤའ་བྱེད་ལ། ནོར་གྱི་དགའ་བ་སྣ་ཚོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དང་། གཏེར་གྱི་རྒྱུས་མྱི་ཤེས་པ་བསོད་ནམས་མ་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཤེས་པའི་མྱིག་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ། དེ་དག་ཉིད་ན་འཁོད་ཀྱང་། རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དེ་དག་དང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དེ་དག་ཁོང་དུ་མྱི་ཆུད་མྱི་ཤེས་པས་རིན་པོ་ཆེའང་བླང་དུ་མྱེད་དོ། །​རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཀྱང་བྱར་མེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱིག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཞུགས་པ། དེ་དག་ཛེ་ཏའི་ཚལ་ན་འཁོད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་མཐོང་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་པ་དང་། རིམ་གྲོ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་ཏེ། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྡུད་ཀྱང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་འདུས་པ་དེ་ལྟ་བུའང་མ་མཐོང་མ་ཤེས་སོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་མྱིག་གཉིས་གོས་ཀྱིས་བཀབ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ན། དེས་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དེར་ཕན་ཚུན་འགྲོ་བ་དང་། འགྲེང་བ་དང་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་བྱས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དེ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །​རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་དང་གོས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྤོས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མྱི་མཐོང་ལ། རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལམ། རིན་ཐང་ངམ། ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུས་ཀྱང་མི་ཤེས་པས། དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ལེན་ཀྱང་མྱི་ལེན་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཀྱང་ཉམས་སུ་མྱོང་པར་མྱི་བྱེད་དོ། །​གང་གི་མྱིག་ལ་བསྒྲིབས་པ་མེད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7650#UT22084-037-007-7650