Degé Kangyur volume 38, F.66.a

ཁྱིམ་བདག་ནན་ཁུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ག་ལ་བ་དེར་ཕྱིན་ནས། ཁྱིམ་བདག་ནན་ཁུགས་ཀྱི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། མདུན་དུ་འདུག་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་པ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏེ། འཕགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ནས། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་འཕགས་པས་བདག་ལ་བཤད་དུ་གསོལ། དེས་སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཡོངས་སུ་མི་ཟད་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་མ་གཏོགས་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཙན་དན་གྱི་ཁྲི་འཕང་གི་སྒོ་འབྱེད་པ་སྟེ། ཁོ་བོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྒོ་འབྱེད་འབྱེད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་མི་ཟད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ཐོབ་བོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཉིད་ལ་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞོག་སྟེ། སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་ལའང་ཁྱད་པར་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་རབ་ཏུ་འཐོབ་བོ། །​སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཆིས། སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ། འཇིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7984#UT22084-037-007-7984