Degé Kangyur volume 38, F.65.b

སྤྲིན་ཚད་མེད་པ་རྒྱ་ཆེ་བས་ཁེབས་པར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་མོ་ཡང་དེའི་ཚེ་ཚོང་དཔོན་གྱི་ཆུང་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། བློ་གྲོས་བཟང་མོ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ནས་ཁོ་མོ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ནས་ཁྱིམ་ཐབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དོང་དོང་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲོང་བར་གྱི་སྲང་དུ་གཤེགས་པ་ལ་དད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་མོས་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲིལ་བུ་གཅིག་ཅིག་ཕུལ་ལོ། །​དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བར་གཤེགས་པའི་ཞམ་འབྲིང་ན་འདུག་ཏེ། དེས་ཁོ་མོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་མོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་མཐར་ཕྱིན་པ་འདི་ཤེས་པར་ཟད་ན། ཁོ་མོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་གནས་པ། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པའི་མཛོད་དང་ལྡན་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཐུབ་པ་མེད་པ་དེ་དག་གི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པའམ། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་ནུས་རེ་སྐན། །​སོང་རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ན་གྲོང་ཁྱེར་དགེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ནན་ཁུགས་ཤེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཙན་དན་གྱི་ཁྲི་འཕང་ཅན་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཞིག་འདུག་གིས། དེའི་གན་དུ་སོང་ལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་བཅོམ་པ་མ་ལྷའི་བཤེས་གཉེན་མའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་པ་མ་ལྷའི་བཤེས་གཉེན་མ་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཡང་དང་ཡང་བལྟས་ཏེ། བཅོམ་པ་མ་ལྷའི་བཤེས་གཉེན་མའི་དྲུང་ནས་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དགེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7983#UT22084-037-007-7983