Degé Kangyur volume 38, F.11.b

མུ་སྟེགས་དེ་ལས་ནི་རབ་ཏུ་འབབ། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་དེ་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་བལྟ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚུལ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་འཛིན། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བྱེད་ཅིང་། མཐར་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་ནས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འདོད་ཅིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྟ་བས་བསྒོས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བསམ་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རིམ་གྲོ་བྱ་བས་སྐྱོ་བ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རག་ལུས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ངེས་པར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་ཐབས་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་དྲིང་མི་འཇོག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རིམ་གྲོ་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འཕེལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་དང་། ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡང་དག་པར་འཕེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཡངས་པར་འགྱུར་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་གྱུར་པར་ཡང་དག་པར་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་སྣང་བ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ཁྱིམ་བདག་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཚོལ་བ་ལས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་ལམ་གྱི་བཞི་མདོ་ཞིག་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ལ། རིན་པོ་ཆེ་གྲངས་མེད་པ་ལས་བྱས་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7875#UT22084-037-007-7875