Degé Kangyur volume 37, F.391.a

རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་དང་། གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སྒོ་དང་། ཕྲ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་སྒོ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕྲ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་བྱ་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་གཟེར་གྱི་དྲ་བ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐ་དད་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངེས་པའི་ཚིག་གི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་སྣང་བའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱོད་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་སྒོ་དང་། དགའ་ལྡན་གྱི་ཕོ་བྲང་ན་བཞུགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་བསྟན་པའི་བར་གྱི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཚད་མྱེད་པ་མཛད་པའི་སྒོ་དང་། ཆོས་ཟབ་མོའི་ཚུལ་གྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་སྒོ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7844#UT22084-037-007-7844