Degé Kangyur volume 37, F.390.b

རྣམ་པར་རྒྱུ་བའི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུ་བའི་སྒོ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་སྦྱོར་བའི་སྒོ་དང་། མོས་པའི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པའི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའི་སྒོ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་དང་། བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་དང་། ཞི་བའི་སྒོ་དང་། ངག་གི་ལམ་གྱི་སྒོ་དང་། ཚུལ་གྱི་སྒོ་དང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་སྒོ་དང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོ་དང་། ཡང་དག་པར་འདུ་བའི་སྒོ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པའི་མཐའི་སྒོ་དང་། ཀུན་གྱི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ནས་གནས་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣྲེལ་ཞིའི་སྒོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྒོ་དང་། མྱིག་འཕྲུལ་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་། འཇིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7843#UT22084-037-007-7843