Degé Kangyur volume 37, F.386.a

བྱ་བ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མྱིང་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་དཀའ་བ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་བྱེད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱིང་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་བྱེད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱིང་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོའོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱིང་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་དཔུང་དང་བཞོན་པར་བཅས་པའི་བདུད་རབ་ཏུ་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ། བླ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་འདི་དང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་མཛད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱ་བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་འདི་དང་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པར་མཛད་ནས། ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འབྱིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྩྭ་དང་ཤིང་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འདབ་མ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཆར་བླགས་པའི་མུར་ཐུག་པར་ནི་རུང་ཡང་སྲིད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་མཚན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གནས་ན་ཡོད་པའི་ཤིང་ཏ་ལའི་ཕྲེང་བ་ལས་རོལ་མོའི་ཡོ་བྱད་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། ཁྱིམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7834#UT22084-037-007-7834