Degé Kangyur volume 76, F.4.b

མོའི་ལྷུམས་སུ་སྲས་ཞུགས་པ་གང་ལགས་པ་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཞིག་སྟེ། སེམས་ཅན་དེའི་མཐུ་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་བཙུན་མོ་དེ་འདི་ལྟ་བུར་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཀྱེ་མ་བདག་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འདུག་ཅིང་སྟེང་དུ་གདུགས་དཀར་པོ་ཐོགས་ལ་རྔ་ཡབ་ནོར་བུའི་ཡུ་བ་ཅན་ཡང་ཐོགས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་སྟེ། དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས། གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཆེར་མཛེས་པར་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཡིད་ལ་ཀྱེ་མ་བདག་གསེར་དངུལ་གྱི་ཕུང་པོའི་སྟེང་དུ་འདུག་ལ་རང་གི་ལག་གིས་སྦྱིན་པ་རྣམས་སྦྱིན་ཞིང་བསོད་ནམས་དག་བྱེད་དེ། ནོར་མེད་པ་རྣམས་ནོར་དང་ལྡན་པར་བྱེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་འདོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཡིད་ལ་ཀྱེ་མ་བཙོན་ཐམས་ཅད་བཏང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་འདོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་བཙོན་ཐམས་ཅད་གཏོང་དུ་བཅུག་སྟེ། དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཡིད་ལ་ཀྱེ་མ་བདག་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དག་མཐོང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་འདོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་རྒྱལ་པོས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་མཛེས་པ་དག་བལྟར་བཅུག་སྟེ། དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཡིད་ལ་ཀྱེ་མ་བདག་གིས་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་མདུན་དུ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུར་བདེན་པའི་ཚིག་བརྗོད་དེ། ཇི་སྟེ་བསོད་ནམས་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལས་ལྷའི་སེང་གེའི་ཁྲི་གང་ལ་འདུག་ན། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་བདག་གི་གཏམ་གྱི་རྗེས་ལ་ཡང་ཡ་མཚན་འགའ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་བདག་ལ་ཕུལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་འདོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-382#UT22084-076-001-382