Degé Kangyur volume 76, F.15.b

ཅིག །​སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བྱས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་ནས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལ་སྨྲས་པ། ལྷ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་བཅས་པ་ནི་བརྟན་པ་ལགས་སོ། །​འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ཅག་དམ་བཅས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གིས་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བསོད་ནམས་དག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་བྱས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོའི་དབང་ཕྱུག་གི་བདག་པོར་བཅུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་གུས་པ་དང་བཅས་པས་ལ་གོར་དུ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལས་ལངས་ནས་ཕུ་བོ་དེ་དག་ལ་ལེགས་པར་བསྟི་སྟང་བྱས་ཏེ། ཆེ་བ་ལ་འོས་པའི་ཁྲི་དག་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དེ་དག་གིས་དད་པ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱིར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འདུག་གོ །​འདུག་ནས་ཕུ་བོ་དེ་དག་ལ་སྔོན་བྱུང་བའི་གཏམ་གྱི་ཡང་དག་པར་གློད་པ་ངེས་པར་བྱེད་པས་ཕྱིར་མགུ་བར་བྱས་ཏེ། བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་བཀུར་སྟི་བྱས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དག་གིས་བགོ་སྐལ་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ན་ཕུ་བོ་དེ་དག་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་བསོད་ནམས་དག་ལ་གཟུད་པར་འདོད་ནས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་མི་བཟད་པའི། །​སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྒྱས་དམྱལ་བར་འགྲོ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་བརླག་པ་ཡི། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་མི་བཟད་འགྲོ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི། །​ཤིན་ཏུ་གཟིར་བའི་ཡི་དགས་འགྲོ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་རྟག་ཏུ་ནི། །​ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བྲན་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མིན་པས་ལྐུགས་པར་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་འོན་པར་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་གླེན་པར་འགྱུར། །​ཤེས་རབ་འཆལ་ཅིང་ཡིད་མི་བདེ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་ལོག་པར་ཤེས། །​བྱད་ངན་པོར་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་འཇིག་རྟེན་པ། །​ཀུན་གྱིས་སྨད་པའི་རིགས་དམར་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་སེམས་འཁྲུལ་དང་། །​དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་སྡང་བར་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་དེ་བཞིན་སྨྱོ། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་དགྲ་རྣམས་འབྱུང་། །​བསོད་ནམས་མིན་པས་དོན་རྣམས་ཀུན། །​འབད་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-404#UT22084-076-001-404