Degé Kangyur volume 74, F.42.b

ཕྱེ་མ་དང་། སྤོས་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱས་ནས། ཆོས་ཉན་པའི་ཕྱིར་སྤྱན་སྔར་འདུག་གོ། །​དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྲུངས་མའི་གནས་དགའ་ལྡན་གྱི་པད་མའི་མཚོའི་ནང་ན། དུས་མ་ཡིན་པར་པད་མ་ཞིག་སྐྱེས་ནས། དེའི་བློ་སྐྱེས་པ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་དུ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལ་བདུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་དང་སྤོས་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་སྟིར་བྱེད་ཀྱི་པད་མ་འདི་བདག་གིས་དེ་ལ་འབུལ་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས། དེ་ཁྱེར་ཏེ་མཉན་དུ་ཡོད་པར་སོང་ངོ་། །​དེའི་ཚེ་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་དད་པ་ཞིག་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །​དེ་ནས་དེས་མི་དེས་དུས་མ་ཡིན་པའི་པད་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཁྱེར་ཏེ། འོང་བ་ཡང་མཐོང་ནས། དེས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཀྱི་པད་མ་འོ་ནི་བདག་ལ་བྱིན་ཅིག་དང་། འདི་བདག་གིས་ལེགས་ལྡན་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །​ཁྱོད་ལ་ཡང་བདག་གིས་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བྱས་སོ། །​དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གཡོག་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་ཆས་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་མི་དེ་ཚིག་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་དེས་བསམས་པ། འདི་ནི་ཉེས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན། ནོར་གྱི་བུངས་འདི་སྙེད་ཅིག་ཉོས་ཏེ་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་འབུལ་བར་འདོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ངས་ནོར་ཆེས་མང་དུ་བསྐྱེད་དེ་ཉོས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དབུལ་བར་མི་བྱ་སྙམ་ནས། དེས་ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྲུངས་མ་ལ་སྨྲས་པ། ངས་ཁྱོད་ལ་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་སྟོང་སྦྱིན་གྱི། པད་མ་འོ་ནི་ང་ལ་བྱིན་ཅིག །​དེ་ནས་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་དད་པ་དེས་ཐོས་ནས་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེ། དེས་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་ཉིས་སྟོང་སྦྱིན་པར་བྱས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་འབུམ་གྱི་བར་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྲུངས་མ་དེའི་བློ་སྐྱེས་པ། འདི་ལྟར་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལྟ་བུས་མི་ཞིག་གི་ཕྱིར་འབུམ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དང་སྦྱར་ན། དགེ་སློང་གཽ་ཏ་མ་དེ་ནི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གོར་མ་ཆག་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་སོང་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་མཆོད་པར་མི་བྱ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྲུངས་མ་དེས་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལ་སྨྲས་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6767#UT22084-073-001-6767