Degé Kangyur volume 73, F.163.a

རྒྱུ་ཞིང་དོང་བ་ལས་སབ་ཀང་རི་ལ་ཕྱིན་ཏེ། འཇིགས་བྱེད་མའི་ཚལ་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་ན་གནས་སོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་ལྗོངས་རྒྱུ་ཞིང་སོང་སོང་བ་ལས་སབ་ཀང་རི་ལ་ཕྱིན་ཏེ། འཇིགས་བྱེད་མའི་ཚལ་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་ན་འདུག་གོ་ཞེས་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་ཀྱི་རྐང་པ་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས་དགེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བདག་གིས་བཙུན་པ་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁྲལ་ཆུང་ངུར་བཞུགས་ཤིག །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སབ་ཀང་རི་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཡིན་ཏེ་འདིར་གནས་མི་ཕོད་ཀྱིས། བདག་ཅག་གཉིས་ནི་དགོན་པ་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་གནས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟེ་གནས་པར་བྱའོ། །​ཀོ་ཀ་ལི་ཀས་སྨྲས་པ། དེར་བཞུད་ན་ཡང་བདག་གིས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་དགོན་པའི་གནས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ན་འདུག་གོ་ཞེས་སབ་ཀང་རི་འདིར་སུ་ལ་ཡང་མི་ཟེར་ན་ནི་བདག་ཅག་གཉིས་འདུག་པར་བྱའོ། །​གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འགའ་ཞིག་ལ་བྱས་ན་ནི་བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་མ་སྦྲན་པར་གནས་དེ་ནས་གུད་དུ་འགྲོའོ། །​ཀོ་ཀ་ལི་ཀས་སྨྲས་པ། སུ་ལ་ཡང་མི་མཆིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག །​དེ་ནས་དེ་གཉིས་དེ་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་ཁས་བླངས་སོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཁས་བླངས་ནས་དགོན་པའི་གནས་དེར་སོང་སྟེ། འཁོད་ནས་ཀོ་ཀ་ལི་ཀས་དེ་གཉིས་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་སབ་ཀང་རི་དེ་ཉིད་ན་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གནས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་དགེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ནས། དེ་དེ་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6391#UT22084-073-001-6391