Degé Kangyur volume 73, F.144.b

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་གཞི་ལྔ་མནོས་ཟིན་གྱིས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་འདི་ཉིད་ན་འདུག་ན་ཡང་། ངས་ཁྱོད་ལ་ཟས་དང་གོས་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​འོན་ཏེ་སྐྱེས་པ་གཞན་འདོད་ན་ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཇོ་བོ་བདག་ལ་སྐྱེས་པ་གཞན་ཅང་མི་འཚལ་གྱིས། བདག་ནི་ཇོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་བགྱིད་དོ་ཞེས་བྱས་སོ། །​བུད་མེད་དེ་ནི་བྱད་གཟུགས་བཟང་བའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་ཡིད་སྨོན་དུ་བྱ་བ་ཞིག་སྟེ། གནས་དེ་ཉིད་ན་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་བསམས་པ། མ་ལ་བདག་བུད་མེད་དེ་དང་ཕྲད་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ལྟ་ཇི་ཡོད་སྙམ་ནས། ཕྱི་ཞིག་ན་དེས་གསེར་དངུལ་མང་པོ་ཁྱེར་ཏེ་དབང་པོ་དག་དང་ཆས་ཏེ་དགེ་བསྙེན་དེའི་ཐད་དུ་སོང་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་ཁོ་བོ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་དོན་ཞིག་ལ་ག་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་ཏེ་རྫས་འདི་དག་བདག་གིས་དེར་བསྐུར་མི་ནུས་ཀྱི། བདག་དེ་ནས་ཕྱིར་མ་ལོག་གི་བར་དུ་རེ་ཞིག་ཁྱོད་ལ་གདམས་སོ་ཞེས་བྱས་སོ། །​ཁྱིམ་བདག་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་པོ་ཞིག་སྟེ། དེས་རྫས་དེ་དག་དབང་པོའི་མདུན་དུ་བླངས་སོ། །​དེ་ནས་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེས་དེའི་ལག་ཏུ་རྫས་དེ་དག་གཏད་དེ། རང་གི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ལོན་པ་དང་དགེ་བསྙེན་དེའི་ཐད་དུ་སོང་སྟེ་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་ངས་ཁྱོད་ལ་རྫས་གཏམས་པ་དེ་དག་ཕྱིར་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་དེས་དེའི་རྫས་དཔང་པོ་མེད་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེས་རྫས་དེ་དག་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་བཞག་ནས་ཕྱིར་ཡང་དབང་པོ་རྣམས་ཁྲིད་དེ་དགེ་བསྙེན་དེའི་ཐད་དུ་སོང་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་ཁོ་བོས་རྒྱལ་པོའི་དཀོར་ཁྱོད་ལ་གཏམས་པ་དེ་དག་ཕྱིར་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་དེས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཕྱིར་བྱིན་ཟིན་ནོ། །​སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེས་སྨྲས་པ། ངས་ཁྱོད་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བླངས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱས་ནས། སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེས་དཔང་པོ་དེ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་དགེ་བསྙེན་འདིའི་བྱེད་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཤིག །​བདག་གིས་དཔང་པོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་འདི་ལ་རྫས་གཏད་ནས་འདིས་བདག་གཅིག་པུའི་ལག་ཏུ་ག་ལ་བྱིན་ཞེས་སྨྲས་ནས།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6354#UT22084-073-001-6354