Degé Kangyur volume 73, F.131.b

པའི་ཁམས་སུ་བཀོད་དོ། །​གཅིག་གིས་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བཀོད་དོ། །​དགེ་སློང་དག་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེའི་ཚེ་གང་གིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་དག་བསམ་གཏན་བཞི་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་བཀོད་པ་དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཀ་པི་ན་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​གང་གིས་དེ་དག་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི་མཽད་གལ་གྱི་བུ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དེའི་ཚེ་གང་གིས་དེ་དག་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡང་དེ་རྣམས་ལས་འདི་དག་ཉིད་ལས་གཅིག་གིས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ལ་བཀོད་དོ། །​གཅིག་གིས་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་བཀོད་དོ། །​གཅིག་གིས་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བཀོད་དོ། །​ད་ལྟར་ཡང་འདི་རྣམས་ལས་གཅིག་གིས་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་དོ། །​གཅིག་གིས་ནི་ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་དོ། །གཅིག་གིས་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་དོ། །​གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དག་བྲམ་ཟེ་ཀ་པི་ནའི་སློབ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡིན་ནོ། །​མཽད་གལ་གྱི་བུའི་སློབ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དབང་པོ་འབྲིང་ངོ་། །​ཤཱ་རིའི་བུའི་སློབ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་དག་གལ་ཏེ་ཤཱ་རིའི་བུའི་སློབ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་བྲམ་ཟེ་ཀ་པི་ན་ལ་གཏད་དུ་ཟིན་ན། དྲོ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དེ་དག་གིས་བསྐྱེད་མི་ནུས་ན། གོང་མའི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ། བཙུན་པ་དྲང་སྲོང་ཀ་ནེ་ཡ་དང་རི་བོ་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལས་ཅི་བགྱིས་ན། ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་འདི་གཉིས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉེས་པར་བགྱིས་ཏེ་མི་མཉེས་པར་མ་བགྱིས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་བགྱིས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས་གྱུར་ཏོ། །​འདི་གཉིས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གང་དུ་བཏབ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6328#UT22084-073-001-6328