The Hundred Deeds

Kangyur volume 73, folio 122a

བཤོས་གསོལ་ཏེ། ཟས་ཕྱིས་ལེན་པ་སྤངས་ནས་འབྱུང་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞབས་བཀྲུས་ཏེ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་གི་ཕྱིར་འབྱུང་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ཀྱི་ནང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཨ་དུ་མར་འབྲུག་སྒྲ་ཡང་བྱུང་ཐོག་ཀྱང་བབ་སྟེ། གླང་བཞི་དང་ཁྱིམ་བདག་ཞིང་པ་སྤུན་གཉིས་བསད་ནས། དེར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེས་སྒྲ་བོ་ཆེ་དང་ཅ་ཅོ་ཆེན་པོའི་སྐད་ཕྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱེ་མ་རེད་ཀྱི་དུས་སུ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལས་བཞེངས་ནས་འབྱུང་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ནས་བྱུང་སྟེ། འབྱུང་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་ཀྱི་གྲིབ་མའི་ཐང་གི་འཆག་ས་ན་འཆག་ཅིང་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་དེར་མི་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་བྱུང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཆག་པའི་སླད་བཞིན་དུ་འབྲང་ཞིང་འཆག་གོ། །དེ་ནས་དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མི་དེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀྭའི་མི་འདི་ཨ་དུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་སྒྲ་བོ་ཆེ་དང་ཅ་ཅོ་ཆེན་པོའི་སྐད་གྲགས་པ་དེ་ཅི་ཞིག །མི་དེས་གསོལ་པ། བཙུན་པ་ད་གདོད་ཨ་དུ་མའི་གྲོང་དུ་འབྲུག་སྒྲ་ཡང་བྱུང་ཐོག་ཀྱང་བབ་སྟེ། གླང་བཞི་དང་ཁྱིམ་བདག་ཞིང་པ་སྤུན་གཉིས་བཀུམ་ནས་དེར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེས་སྒྲ་བོ་ཆེ་དང་ཅ་ཅོ་ཆེན་པོའི་སྐད་ཕྱུང་ན། ཅི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འབྲུག་སྒྲ་དང་ཐོག་བབ་པའི་སྒྲ་མ་གསན་ཏམ། བཀའ་སྩལ་པ། ངས་མ་ཐོས་སོ། །གསོལ་པ། ཅི་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟིམས་གཟིམས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། ང་ཅང་མ་ཉལ་ལོ། །གསོལ་པ། ཅི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་བཞིན་ལ་མ་གཟིམས་བཞིན་དུ་འབྲུག་སྒྲ་དང་ཐོག་བབ་པའི་སྒྲ་མ་གསན་ཏམ། བཀའ་སྩལ་པ། འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་བཞིན་ལ་མ་ཉལ་བཞིན་དུ་ངས་འབྲུག་སྒྲ་དང་ཐོག་བབ་པའི་སྒྲ་མ་ཐོས་སོ། །དེ་ནས་མི་དེས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་མ་འདི་ལྟར་འདུ་ཤེས་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་གཟིམས་ཀྱང་མ་གཟིམས་པར་འབྲུག་སྒྲ་དང་ཐོག་བབ་པའི་སྒྲ་ཡང་མ་གསན་པ་ལས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་པའི་བསམ་གཏན་དེ་དེ་ཙམ་དུ་ཞི་བ་ནི་ངོ་མཚར་ཏོ་སྙམ་ནས་མི་དེ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html#source-link-242