Degé Kangyur volume 72, F.275.a

ཟག་བཞི་ཡན་ཆོད་འཁར་གསིལ་ཐོགས་ཏེ་འགྲོ་བའི་རྗེས་ནས་འཁར་གསིལ་ཐོགས་ཏེ་འགྲོ་བར་མི་བྱ་བ་དང་། ཡོན་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ན་འཁར་གསིལ་ལུས་དང་བྲལ་བར་མི་བྱ་བ་དང་། ཡོན་བདག་གི་སྒོར་ཕྱིན་པ་དང་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །​གལ་ཏེ་མ་འོངས་ན་ལན་ལྔའི་བར་དུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །​ལན་དེ་ལྔའི་བར་དུ་དཀྲོལ་ཏེ་མ་འོངས་ན་ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །​ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་དཀྲོལ་ཏེ་མ་འོངས་ན་ཁྱིམ་གཞན་དུ་དཀྲོལ་བར་བྱ་བ་དང་། བདག་ཕྱིར་ཕྱུང་ན་འཁར་གསིལ་ལག་པ་གཡས་པ་ལ་བསྙེས་ཏེ་གཞག་པར་བྱ་བ་དང་། གནས་ཁང་ན་གཞག་པའི་ཚེས་ལ་རེག་པར་མི་བྱ་བ་དང་། རྟག་ཏུ་གར་ཉལ་བའི་ཁྲིའི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གཞག་པར་བྱ་བ་དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་ཕྱི་བདར་བྱ་བ་དང་། འཁར་གསིལ་གྱི་མགོ་ཡ་ཡོ་མེད་པར་བྱ་བ་དང་། བསོད་སྙོམས་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ་དགེ་ཚུལ་ལམ་ཁྱིམ་པ་ལས་བྲལ་བར་མི་བྱ་བ་དང་། ནད་པའི་སར་མཚན་མོ་གནས་ན་འཁར་གསིལ་བསྐུར་བར་བྱ་བ་དང་། ལམ་རིང་པོར་སྐྱེལ་དུ་འགྲོ་ན་འཁར་གསིལ་བསྐུར་བར་བྱ་བ་དང་། ལམ་རིང་པོ་ནས་མགྲོན་དུ་གཉེར་བ་ཡོད་དེ། དེར་འགྲོ་ཞིང་འདུག་དགོས་པར་གྱུར་ན་འཁར་གསིལ་བསྐུར་བར་བྱ་བ་དང་། ག་ཤེད་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་གྱུར་ན་འཁར་གསིལ་བསྐུར་བར་བྱ་བ་དང་། བདག་གི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་རེག་ཅིང་ས་ལ་རི་མོ་བྲི་བར་བྱའོ། །​འཁར་གསིལ་འཆང་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས་སོ།​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh336.html?part=UT22084-072-036-70#UT22084-072-036-70