Degé Kangyur volume 72, F.274.a

༄༅། །​འཁར་གསིལ་འཆང་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཆོ་ག །​འཁར་གསིལ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་འདོད་པས།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh336.html?part=UT22084-072-036-68#UT22084-072-036-68