Degé Kangyur volume 72, F.181.a

གང་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དཀར་བའི་ལས་དེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། ལས་གང་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པའང་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལས་དེ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། ལས་གང་དཀར་པོ་མ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནག་པོར་འགྱུར་བའི་ནག་པོ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་དེ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། ལས་བཟང་པོ་ལ་རྟེན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་མཐའ་བཟང་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་འཕགས་པའི་རིགས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་མི་འདོར་བ། ཚུལ་འཆོས་པ་མེད་པ་དང་། ཁ་གསག་མེད་པ་དང་། ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་མེད་པ་དང་། དེས་པ་དང་། ཆོ་གའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དང་། གཞན་གྱི་རྙེད་པ་ལ་ཕྲག་དོག་མེད་པ་དང་། བདག་གི་རྙེད་པས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་དང་། འཕགས་པས་གནང་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་འཚོ་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་གང་ཞེ་ན། རྩོལ་བ་གང་ལོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་རྩོལ་བ་དེ་མི་འདོད་པ་དང་། རྩོལ་བ་གང་ཡང་དག་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་ལ་འཇོག་པའི་རྩོལ་བ་དེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ། །​འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དག་དེ་ལ་ཉེ་བར་གནས་ན་མི་གཡོ་བ་དང་། དྲན་པ་དང་། གྱ་གྱུ་མེད་པ་དང་། འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱི་ཉེས་དམིགས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པའི་དྲན་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་མ་བརྗེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་མཉམ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་གནས་ནས་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh317.html?part=UT22084-072-017-427#UT22084-072-017-427